Privacyverklaring

Hieronder treft u de (verkorte) privacyverklaring van Gastouderbureau Heuvelrug, conform de nieuwe AVG-wetgeving (2018).

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
GOB Heuvelrug kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GOB Heuvelrug of omdat u deze door het invullen van een op de website te vinden informatieaanvraag, contact-,of inschrijfformulier aan GOB Heuvelrug verstrekt. Door gebruik te maken van de dienstverlening van GOB Heuvelrug en door de aanvraag van informatie of door uzelf in te schrijven via de website, stemt u in met de verwerking hiervan.

GOB Heuvelrug kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
–           Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
–           Uw adres gegevens
–           Telefoonnummer
–           Email-adres
–           Geslacht
–           Geboortedatum
–           Werkzaam bij organisatie

Daarnaast aanvullende bijzondere persoonsgegevens als:
–           Etnische afkomst
–           Gegevens over gezondheid (o.a. Zwangerschap, allergie, etc.)
–           Gegevens over seksuele geaardheid
–           Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen
–           Paspoort kopie, waarop pasfoto zichtbaar is
–           Bsn-nummer

Waarom GOB Heuvelrug deze gegevens nodig heeft
GOB Heuvelrug verwerkt uw persoonsgegevens om eventueel telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per post) of persoonlijk (vrijblijvend intakegesprek) te kunnen benaderen voor meer informatie.
Daarnaast kan GOB Heuvelrug uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het opstellen en uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, in het kader van de gastouderopvang of voor de benodigde facturatiegegevens en financiële administratie

Hoe lang GOB Heuvelrug gegevens bewaart
GOB Heuvelrug bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. GOB Heuvelrug bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden door GOB Heuvelrug opgeslagen gedurende de (voorbereiding op de) looptijd van de overeenkomst van opdracht en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Delen met anderen

GOB Heuvelrug verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOB Heuvelrug maakt gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de financiële administratie;
  • Het verzorgen van de algemene administratie;
  • Het verzorgen van de website;
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven;
  • Het verzorgen van de ehbo diploma’s;
  • Het voorbereiden van een digitale ondertekening van documenten
  • Het aanvragen van een digitale klaarzetting van een VOG
  • Het aanvragen van een LRK nummer
  • Algemene communicatie tussen vraag- en gastouders en GOB Heuvelrug
  • Gegevensverstrekking aan de belastingdienst
  • Koppelingen in het Personenregister

GOB Heuvelrug geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt zij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt GOB Heuvelrug u hierover direct contact met hen op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Beveiligen

GOB Heuvelrug heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft zij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens GOB Heuvelrug van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • GOB Heuvelrug hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • GOB Heuvelrug pseudonimiseert en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • GOB Heuvelrug maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; deze worden bewaard achter slot en grendel.
  • GOB Heuvelrug test en evalueert regelmatig de maatregelen;
  • De medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. In de organisatie van GOB Heuvelrug hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de organisatie.


Inzage volledige Privacy Policy Gastouderbureau Heuvelrug Vof.

Dit is de verkorte Privacy Policy van GOB Heuvelrug. Indien u de volledige versie wenst te ontvangen, bel of mail GOB Heuvelrug dan gerust. Zij sturen u dan de volledige versie toe.

Deze versie wordt ook aan u verstrekt bij het ontvangen van de conceptovereenkomsten en zijn tevens toegankelijk in het urenregistratie systeem waarmee GOB Heuvelrug werkt en welke toegankelijk is voor alle gekoppelde vraag- en gastouders.

 

Contactgegevens GOB Heuvelrug:
Postadres:                                     Langbroekerdijk A 84, 3947 BK Langbroek
Vestigingsadres:                          idem
Inschrijvingsnummer KvK:      55497780
Telefoon:                                      0343-740000
Mailadres:                                    info@gastouderbureauheuvelrug.nl