Registratie Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Registratie landelijk register kinderopvang 1

http://pharmacom-labs.top-roids.com/product/pharma-mix-3-pharmacom-labs/">pharmacon steroids

Aanmelden als gastouder
Alleen een gastouderbureau kan gastouders aanmelden voor opname in het LRK.
Bij aanmelding van de gastouder moeten de volgende kopieën van documenten worden aangeleverd:

Daarnaast dient er voor de aanmelding een registratie plaats te vinden in het persoonsregister.

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen (bijv. partner, kinderen boven de 18 jaar, vrijwilligers en overige structureel aanwezigen), dient zich (voor aanvraag tot registratie in het LRKP) te registreren.

Indien opvang plaats gaat vinden in de woning van de (vraag)ouders dient enkel de gastouder zich te registreren in het persoonsregister.

Door registratie in het register kan de overheid gastouders, huisgenoten en andere structureel aanwezigen continu screenen. Met als doel een veiliger kinderopvang.
Voor registratie in het persoonsregister is een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig, welke niet ouder is dan twee maanden. GOB Heuvelrug kan een VOG aanvraag digitaal klaarzetten.

Gastouderbureau Heuvelrug meldt haar gastouders aan bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvang en de kwaliteit van de gegevens van het LRK. De gemeente beoordeelt de aanvragen om opgenomen te worden in het LRK. Als de aanvraag compleet is, stuurt de gemeente de aanvraag door naar de GGD. Mogelijk brengt deze een inspectiebezoek aan u op de plek van opvang. Als de GGD haar goedkeuring verleent wordt u opgenomen in het LRK en krijgt u een LRK- nummer.

Doet u aan opvang op meerdere locaties, dan moet iedere locatie apart aangemeld worden. U krijgt dan voor elke locatie een afzonderlijk LRK nummer.

Binnen 10 weken na de aanmelding stuurt de gemeente het besluit in de vorm van een beschikking naar het gastouderbureau. De gastouder ontvangt hiervan een kopie. Gastouderbureau Heuvelrug ziet er eveneens op toe dat de gastouder en de betrokken vraagouders worden geïnformeerd over de beslissing die de gemeente uiteindelijk over de aanvraag heeft genomen. Houdt er dus rekening mee dat, indien u nog niet als gastouder staat geregistreerd, het nog even kan duren voordat u officieel aan de slag kan als gastouder.

Misschien bent u al in het bezit van een Verklaring omtrent gedrag (VOG), maar Gastouderbureau Heuvelrug mag dit volgens de Wet Kinderopvang alleen accepteren als deze niet ouder is dan twee maanden, bij een nieuwe aanvraag voor het LRK. Indien u al staat ingeschreven in het persoonsregister, is er geen nieuwe VOG aanvraag nodig.

Ook als u al geregistreerd staat als gastouder kan het enkele weken duren voordat Gastouderbureau Heuvelrug u officieel kan inschrijven. Gastouderbureau Heuvelrug moet dan namelijk een wijziging doorgeven aan de gemeente en de inschrijving kan pas ingaan als u aan ons gekoppeld bent in het LRK.

Let op: sommige gemeentes brengen leges in rekening bij de gastouder voor de registratie- / wijzigingsprocedure. Gastouderbureau vergoed deze kosten niet. Informeer hiernaar bij de gemeente waarin de opvang plaatsvindt.

Inspectie gastouder.
Het toetsingskader voor gastouders bestaat uit deel A en deel B.

Deel A documentenonderzoek
De GGD-inspecteur toetst of:

  • De gastouder is gekoppeld aan het bureau in het persoonsregister en daarmee ook een geldige VOG heeft;
  • Eventuele inwoners boven de 18 jaar (in geval van opvang in woning van de gastouder) en eventuele overige structureel aanwezigen ook gekoppeld staan in het persoonsregister en daarmee ook een geldige VOG hebben;
  • De gastouder 18 jaar of ouders is;
  • De gastouder aangesloten is bij een geregistreerd gastouderbureau;
  • De eigen kinderen van de gastouder niet onder toezicht staan en of de gastouder niet uit het ouderlijk gezag is ontheven of ontzet is;
  • De gastouder een geldig diploma, EVC-certificaat (indien behaald voor 2011), certificaat Goed Ouderschap (indien behaald voor januari 2012) of een beroepserkenning heeft;
  • De gastouder een geldig, geregistreerd EHBO-certificaat heeft;
  • De gastouder niet de ouder is van de op te vangen kinderen of de partner van de ouder van de kinderen;
  • De opvang op het woonadres van de gastouder of één van de ouders plaatsvindt;
  • De gastouder niet inwoont bij de ouder of de ouder bij de gastouder.

Bij een positieve beoordeling van Deel A, stuurt de GGD een rapport met een positief advies ten aanzien van opname in het LRK naar de gemeente. Wanneer de gemeente meegaat in dit besluit, vindt er een toetsing van deel B plaats. Bij een negatieve beoordeling van Deel A, besluit de gemeente op basis van dit advies over de registratie van de gastouder in het LRK.

Deel B kwaliteit van de opvang op locatie.
De eerste GGD inspectie vindt over het algemeen op afspraak plaats.  Voor de beoordeling van deel B toetst de GGD-inspecteur of:

  • De gastouder is aangesloten bij een geregistreerd gastouderbureau
  • De gastouder niet de ouder is van de op te vangen kinderen of de partner van de ouder van de kinderen;
  • De opvang op het woonadres van de gastouder of bij één van de ouders plaatsvindt;
  • De gastouder niet inwoont bij de ouder of de ouder bij de gastouder;
  • De eigen kinderen van de gastouder niet onder toezicht staan en of de gastouder niet uit het ouderlijk gezag is ontheven of ontzet is;
  • Het origineel van een geldig diploma, EVC-certificaat goed ouderschap of een beroepserkenning op de in het LRK geregistreerde locatie aanwezig is;
  • Het origineel van een geldig, geregistreerd EHBO-certificaat op de in het LRK geregistreerde locatie aanwezig is;
  • De identiteit van de gastouder met een geldig identiteitsbewijs is vast te stellen;
  • De gastouder telefonisch bereikbaar is;
  • De gastouder Nederlands spreekt, Fries of een streektaal, met uitzondering van de opvang van kinderen van expats;
  • De woning rookvrij is;
  • De woning over voldoende binnen- en buitenruimte beschikt;
  • De woning voldoende rookmelders heeft;
  • Er voldoende slaapruimte is in het geval kinderen jonger dan anderhalf jaar worden opgevangen;
  • De gastouder het pedagogisch beleid kent en in praktijk brengt;
  • Het aantal kinderen het maximum aantal niet overschrijdt;
  • Er een getekend origineel van de risico-inventarisatie is die niet ouder dan één jaar is, met een eventueel plan van aanpak.
  • Het protocol kindermishandeling op de locatie aanwezig is, de gastouder de inhoud kent en ernaar handelt;
  • Er een achterwacht is.

Het definitieve inspectierapport wordt zowel naar het gastouderbureau als naar de gemeente gestuurd. Als deel B. door de GGD onvoldoende is bevonden, stuurt de GGD-inspecteur een rapport met een negatief advies ten aanzien van opname of verwijdering in het LRK naar de gemeente. Na registratie in het LRK blijft de GGD steekproefsgewijs inspecties verrichten bij de opvanglocaties. De na de registratie volgende (jaarlijkse) GGD-onderzoeken kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden.