Selectiecriteria

Algemeen

 • Tijdens het werk spreekt de gastouder Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal (zoals overeengekomen met de vraagouders). Als de opgevangen kinderen tijdelijk in Nederland wonen (bijvoorbeeld expats), mag u een andere taal spreken.
 • Voor de aanmelding dient er een registratie plaats te vinden in het persoonsregister. Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen (bijv. partner, kinderen boven de 18 jaar, vrijwilligers en overige structureel aanwezigen), dient zich (voor aanvraag tot registratie in het LRKP) te registreren.
  Indien opvang plaats gaat vinden in de woning van de (vraag)ouders dient enkel de gastouder zich te registreren in het persoonsregister. Door registratie in het register kan de overheid gastouders, huisgenoten en andere structureel aanwezigen continu screenen. Met als doel een veiliger kinderopvang. Voor registratie in het persoonsregister is een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig, welke niet ouder is dan twee maanden. GOB Heuvelrug kan een VOG aanvraag digitaal klaarzetten.
 • Onze gastouders en meerderjarige huisgenoten dienen een toestemmingsformulier te ondertekenen waarin is vastgelegd dat Gastouder-bureau Heuvelrug, in het geval van een signaal uit de continue screening over (de huisgenoot van) de gastouder, de ouders van de opgevangen kinderen mag inlichten over dit signaal.
 • Vanaf 1 juli 2012 moeten ook alle vrijwilligers en stagiaires in het bezit zijn van een VOG. Ook stagiaires die korter dan 3 maanden worden ingezet.
 • Indien u thuis kinderen opvangt, moeten uw huisgenoten van 18 jaar of ouder ook een VOG hebben. Als u kinderen opvangt op het adres van de vraagouder, hoeft alleen u als gastouder een VOG te hebben.
 • De gastouder dient in het bezit te zijn van een diploma MBO-2 Helpende (zorg en) welzijn, een diploma dat vermeld is op de diplomalijst, een ervaringscertificaat (EVC) MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn (behaald voor 1 januari 2012), een Certificaat Goed Gastouderschap (behaald voor 2011) of een beschikking van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) als beroepserkenning.
 • De gastouder is in bezit van een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Oranje Kruis / NedCert of Nikta.
 • De gastouder is in bezit van een ongevallen inzittenden verzekering (OIV) bij autogebruik. GOB Heuvelrug dient een kopie van de polis te ontvangen.
 • De gastouder dient een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (AVP / WA polis) te hebben. GOB Heuvelrug dient een kopie van de polis te ontvangen.
 • De gastouder is voor minimaal 8 uren per week beschikbaar om kinderen op te vangen.
 • Er is bereidheid tot samenwerking en overleg met GOB Heuvelrug en vraagouders; De gastouder staat tevens open voor ondersteuning en begeleiding van de bemiddelingsmedewerker.
 • De gastouder is (of wordt) geregistreerd in het LRK.
 • Gastouders respecteren privacygevoelige gegevens en spelen geen informatie door aan derden.
 • Er is een goede telefonische bereikbaarheid.
 • Er is een goede ‘achterwachtregeling’.

Persoonlijk

 • De gastouder dient ouder te zijn dan 18 jaar.
 • De gastouder beheerst de Nederlandse taal goed
 • De gastouder kan een stabiele gezins- en opvangsituatie bieden aan de op te vangen kinderen.
 • De gastouder is flexibel en realiseert zich dat de opvangtijden kunnen fluctueren.
 • De gastouder dient open te staan en respect te hebben voor andere gewoontes, culturen en levenswijzen.
 • De gastouder is bereid minimaal 1 jaar opvang te bieden.
 • De gastouder dient verzorgd gekleed te zijn.
 • De gastouder rookt niet in het bijzijn van opvangkinderen.
 • De gastouder kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden.
 • De gastouder toont verantwoordelijkheidsgevoel.
 • De gastouder is in staat om in noodsituaties adequaat te handelen.
 • De fysieke en geestelijke gesteldheid van de gastouder mag niet van invloed zijn op de kwaliteit van opvang.

Motivatie

 • De gastouder gaat met veel plezier met kinderen om en vindt het leuk om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.
 • De gastouder is in staat om te organiseren, gezelligheid en veiligheid te bieden.
 • De gastouder heeft respect en staat open voor andere gewoontes, opvoedideeën, culturen en levenswijzen.
 • Er is bereidheid tot professionalisering. U dient minimaal twee thema- of intervisiebijeenkomst, georganiseerd door GOB Heuvelrug bij te wonen.
 • De gastouder beschikt over voldoende sociale en communicatieve vaardigheden. De gastouder is in staat om op een professionele manier in contact te staan met de vraagouder en afspraken te maken.
 • De gastouder heeft een gedegen motivatie m.b.t. de werkzaamheden als gastouder.

Pedagogische kwaliteit en veiligheid

 • De risico-inventarisatie is positief en aangepast op de eventuele aangegeven punten.
 • De gastouder mag het kind niet zonder instemming van ouders in de auto vervoeren. De gastouder dient te verklaren dat in haar auto de wettelijk voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn. De gastouder heeft een inzittendenverzekering.
  Ook vervoer voor- of achterop de fiets is alleen toegestaan na instemming van ouders en alleen als het kind minimaal 9 maanden oud is en zelfstandig kan zitten.
 • De gastouder verklaart een geschikt kinderzitje voor of achterop de fiets te gebruiken, of een geschikte aanhangkar of bakfiets.
 • De gastouder is in staat om de pedagogische principes zoals benoemd in het pedagogisch beleid van GOB Heuvelrug in de praktijk te brengen.
 • De gastouder heeft aandacht voor het kind als individu en is in staat om kinderen te kunnen verzorgen en de kinderen te begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling.
 • De gastouder is in staat om met de vraagouder samen te werken en diens opvattingen te respecteren, zolang deze het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van het kind niet schaden.
 • De gastouder neemt actief deel aan de door GOB Heuvelrug aangeboden cursussen, waaronder de EHBO cursus voor gastouders en thema- / intervisie-avonden.
 • De gastouder dient de kinderen niet alleen te laten.
 • De gastouder dient de kinderen niet aan het toezicht aan anderen over te laten, zonder daarvoor toestemming te hebben van de vraagouder.
 • De gastouder handelt professioneel.