Werkwijze gastouders

Werkwijze gastouders


De oriëntatie/aanmelding
Op het moment dat u bij gastouderbureau Heuvelrug heeft aangegeven meer te willen weten over de werkwijze van het gastouderbureau, dan draagt zij er zorg voor dat u de informatie krijgt om een goede beslissing te kunnen nemen of u zich als gastouder wilt aanmelden.  Indien er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact met gastouderbureau Heuvelrug opnemen. U kunt uw gegevens achter laten (naam en telefoonnummer en wensen) op het contactformulier op de contactpagina, ons telefonisch benaderen of per e-mail. Eén van de bemiddelings- medewerkers neemt dan contact met u op.

Indien u enthousiast bent over gastouderbureau Heuvelrug en u wilt zich als gastouder aanmelden, dan kunt u zich inschrijven via de website onder Inschrijving.
U kunt ook telefonisch of per mail contact opnemen voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak.

Het intakegesprek 
Zodra gastouderbureau Heuvelrug de gegevens van u als gastouder heeft ontvangen neemt een van de bemiddelings- medewerkers zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek bij u thuis. Tijdens het intakegesprek vertelt de bemiddelingsmedewerker u over de werkwijze van gastouderopvang.

Daarnaast wordt er gekeken of u voldoet aan de selectiecriteria voor gastouders. Indien dit niet het geval is, zal er samen met u gekeken worden naar een scholingstraject. De hoge toelatingseisen geven meer kans op een kwalitatief goede gastopvang. Gastouderbureau Heuvelrug draagt er zorg voor dat de gastouders in het bezit zijn van een geldig EHBO certificaat Hulp aan Kinderen van Oranje Kruis / NedCert of Nikta.

Risico-inventarisatie
Er zal een risico-inventarisatie bij u thuis plaatsvinden indien de opvang bij u thuis geschiedt. Op het moment dat de opvang bij de vraagouder thuis plaatsvindt, zal de risico-inventarisatie daar plaatsvinden. Deze risico- inventarisatie moet worden meegestuurd met de aanvraag tot registratie bij het LRK. Deze risico-inventarisatie zal ieder jaar opnieuw worden uitgevoerd door één van de bemiddelingsmedewerkers.

Aanvraag landelijke registratie kinderopvang en peuterspeelzalen (LRK)
Gastouders moeten geregistreerd staan in het LRK. Er zal een aanvraag voor registratie in het LRK worden opgesteld. Voor iedere opvangplek moet een apart LRK-nummer aangevraagd worden.

Benodigde documenten:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs
  • Bewijsstuk van beroepskwalificatie
  • Een geldig EHBO certificaat (Oranje kruis, NedCert of Nikta)
  • Een ingevulde risico- inventarisatielijst

Daarnaast dient er voor de aanmelding een registratie plaats te vinden in het persoonsregister. Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen (bijv. partner, kinderen boven de 18 jaar, vrijwilligers en overige structureel aanwezigen), dient zich (voor aanvraag tot registratie in het LRKP) te registreren.

Indien opvang plaats gaat vinden in de woning van de (vraag)ouders dient enkel de gastouder zich te registreren in het persoonsregister.

Door registratie in het register kan de overheid gastouders, huisgenoten en andere structureel aanwezigen continu screenen. Met als doel een veiliger kinderopvang. Voor registratie in het persoonsregister is een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig, welke niet ouder is dan twee maanden. GOB Heuvelrug kan een VOG aanvraag digitaal klaarzetten.
Na de aanvraag zal de gastouder worden getoetst. Deze bestaat uit twee fasen:

  • Toetsingskader A is een documenten onderzoek;
  • Toetsingskader B wordt na goedkeuring van toetsingskader A getoetst en zal bestaan uit een onaangekondigd bezoek van een GGD medewerker.

Meer informatie over de toetsingskaders kunt u vinden onder Gastouder worden – Registratie landelijk register.

N.B. Indien u al als gastouder staat ingeschreven in het LRK bij een ander gastouderbureau en u al in het bezit bent van een geldig EHBO certificaat, dan kan het GOB door middel van een wijzigingsformulier u ook aan GOB Heuvelrug toevoegen. Hierbij hoeft alleen een kopie van uw identiteitsbewijs te worden meegestuurd.

De kennismaking
Tijdens een kennismakingsgesprek stellen het vraaggezin en de gastouder zich aan elkaar voor. Dit zal plaatsvinden in het huis waar de opvang voor het kind(eren) zal geschieden. De bemiddelingsmedewerker van gastouderbureau Heuvelrug kan hierbij op verzoek aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek komt er naar voren of het “klikt” van beide kanten. Het is belangrijk dat het van beide kanten goed voelt, want pas kunt u op een goede en prettige manier opvang verzorgen voor de vraagouder.

De koppeling
Is de kennismaking van beide kanten een succes, dan zal gastouderbureau Heuvelrug met de betrokken partijen een contract opstellen, waarin onder andere de afspraken over de opvangdagen en –tijden en de financiële kant van de zaak zijn opgenomen. Tijdens het koppelingsgesprek worden de zakelijke en praktische zaken rond de opvang besproken aan de hand van het contract. Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over huisregels, voeding, slapen, huisdieren, buiten spelen, etc. De bemiddelingsmedewerker legt al deze afspraken vast in het opgestelde contract. Zowel de vraag- als de gastouder ontvangen voor het koppelingsgesprek een concept van dit contract en na het koppelingsgesprek en de ondertekening, krijgen zowel vraag- als gastouder het contract en bijbehorende bijlagen. Het gastouderbureau Heuvelrug houdt een exemplaar in het dossier. De koppeling is nu een feit.

De proefperiode
Er geldt een proefperiode van 8 weken. In de proefperiode wordt bekeken of het kind zich prettig voelt in de opvangsituatie. Daarnaast is ook het contact dat opgebouwd wordt tussen ouder en gastouder een punt van aandacht. De bemiddelingsmedewerker van gastouderbureau Heuvelrug zal in deze periode contact opnemen met zowel de vraag- als de gastouder over het verloop van de opvang, ook wel het 2 maanden evaluatiegesprek genoemd. Mocht er eerder contact nodig zijn, dan verneemt het gastouderbureau dit via de vraag- of gastouder. Als de opvang voor alle partijen naar wens verloopt en de afspraken zoals overeengekomen in het contract ook haalbaar blijken te zijn, zal de opvang gewoon doorgaan zoals afgesproken. Indien nodig zal de overeenkomst worden aangepast.

Evaluatie en begeleiding
Uw bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau blijft uw aanspreekpunt. Zo zal er ieder jaar met vraag- en gastouders een voortgangsevaluatie volgen om zaken aan de orde te stellen en om eventueel nieuwe afspraken te maken. Gastouderbureau Heuvelrug maakt een kort verslag van deze evaluatie, dat tevens dienst als uitgangspunt bij een volgend evaluatiemoment. Als u tussendoor vragen heeft met betrekking tot de opvang kunt u altijd contact opnemen met uw bemiddelingsmedewerker.

N.B. De gastouder dient minimaal twee thema-/intervisieavonden op jaarbasis bij te wonen. Deze worden aangeboden voor gastouderbureau Heuvelrug. Hiermee probeert het gastouderbureau de kwaliteit te waarborgen.