Tekort aan gastouders in regio Heuvelrug

‘Tekort aan gastouders in regio Heuvelrug’

HEUVELRUG Het aantal ouders die op zoek is naar een gastouder, is in de afgelopen jaren fors gestegen binnen de regio Utrechtse Heuvelrug. Waar het aantal zogenaamde ‘vraagouders’ toeneemt, blijft het aantal ‘gastouders’ achter. Gastouderbureau Heuvelrug trekt daarom aan de bel en zoekt met spoed naar gastouders, zowel in eigen woning als aan huis.

Eigenaren van het Gastouderbureau Heuvelrug, Ellen Kuipers en Tamara de Boer, denken dat het vooral te maken heeft met een trend die verandert. ,,Waar eerst veel ouders kozen voor een kinderdagverblijf, wegen steeds meer mensen af wat er bij hun gezinssituatie past: een gastouder of een andere opvangvorm.

AAN HUIS ,,Juist de vraag naar gastouderopvang aan huis is enorm toegenomen”, aldus Kuipers, die dit fenomeen onder andere toerekent aan de komst van de vele continuroosters, de economische groei en het feit dat er steeds meer mensen ervaringen van anderen horen over ,,hoe prettig het is als een gastouder in de woning van de ouders opvang verleent.”

FUNCTIE Die combinatie heeft volgens Kuipers en De Boer vooral te maken met de functie die een gastouder vervult. ,,Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het kind. Ze moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een kind zich veilig en vertrouwd voelt, met plezier kan spelen en zich kan ontwikkelen”, legt De Boer uit. ,,De setting is kleinschaliger, waardoor er meer aandacht mogelijk is voor het individuele kind.”

GROEI De groei ligt niet enkel en alleen binnen de regio Utrechtse Heuvelrug. Ook in de andere werkgebieden, zoals Zeist, Woudenberg en Wijk bij Duurstede, stijgt het aantal aanvragen. ,,Het is enkel al te zien aan onze eigen interne groei. Het feit dat ons personeelsbestand is verdubbeld, laat zien dat er steeds meer vraag is naar gastouderopvang”, aldus de eigenaren.

Gastouderbureau Heuvelrug roept (toekomstige) gastouders op om zich aan te melden bij GOB Heuvelrug. Op www.gastouderbureauheuvelrug.nl is meer informatie te vinden.

Verhuisbericht Gastouderbureau Heuvelrug

Gastouderbureau Heuvelrug is met ingang van 1 juni 2017 verhuisd van de locatie in Leersum naar een nieuwe vestiging in Langbroek!
Daarnaast zijn wij per heden overgegaan op een nieuw telefoonnummer.

Kijk voor onze nieuwe adres gegevens en telefoonnummer op onze contactpagina.

Financieel nieuws voor ZZP gastouders

‘KennisNetwerk GastouderOpvang start petitie om aandacht te vragen voor problemen rondom zelfstandig ondernemerschap gastouder’
Bron: http://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl

 • Vanaf augustus 2016 zorgt een rechterlijke uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden in Hoger Beroep voor onrust en verbazing in de gastouderopvang. De gastouder in kwestie zou geen zelfstandig ondernemer zijn. De belangrijkste motivatie van het gerechtshof zou zijn dat de rol van het gastouderbureau dermate groot zou zijn, dat een gastouder onvoldoende zelfstandig zou zijn om als ondernemer gezien te worden. De uitspraak, die overigens door geen van beide partijen was ingebracht, is een verkeerde aanname en daarmee helemaal niet representatief voor de relatie tussen de ouder, gastouder en gastouderbureau, zoals bedoeld is in de Wet Kinderopvang. Toch heeft de Belastingdienst deze uitspraak aangegrepen om als voorbeeld te dienen voor andere gastouders. KennisNetwerk GastouderOpvang ziet de volgende situaties met lede ogen aan:
 • Aangiften Winst Uit Onderneming van gastouders worden afgewezen op basis van de uitspraak van 17 augustus.
 • Gastouders die in voorgaande jaren als ondernemer een soortgelijke aangifte deden en ook als zodanig door de Belastingdienst geaccepteerd werden krijgen een brief dat ze nu ineens aangifte moeten doen als Resultaat Overige Werkzaamheden refererend naar de uitspraak van 17 augustus.
 • Bezwaarschriften worden afgewezen, zonder inhoudelijk behandeld te worden.
 • Gespreksverslagen uit mondelinge toelichtingen van gastouder met de Belastinginspecteur geven te lezen dat de inspecteur de gastouder in veel gevallen gelijk geeft en ook daadwerkelijk als ondernemer ziet, maar melden dat ze kunnen niets anders kan doen dan zich confirmeren aan de uitspraak van het Hof.

DE PETITIE IS HIER TE TEKENEN

Over de Gastouderopvang
Gastouderopvang is een unieke sector. Ouders (hun opdrachtgevers) kiezen bewust voor deze vorm van kinderopvang om de kleinschalige huiselijke sfeer. Eén vast gezicht voor de kinderen en korte lijnen om de afstemming over welbevinden en ontwikkeling van de kinderen optimaal te houden. Maar liefst 31.000 gastouders en 700 gastouderbureaus. Maar liefst 1/5e deel van alle kinderen in de kinderopvang gaat naar een gastouder. Dat zijn ca. 100.000 kinderen die van enkele uren tot enkele dagen per week naar hun gastouder gaan. Een ontwikkelplek om andere kinderen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen. Gastouders zijn professionals die met ondersteuning van het gastouderbureau tot een eigen kwaliteit op de werkvloer komen.

Nieuw betalingssysteem kinderopvang uitgesteld

Het nieuwe betalingssysteem voor de kinderopvang zal niet worden ingevoerd per 1 januari 2018, maar mogelijk geleidelijk in dat jaar of in één keer op 1 januari 2019. De nieuwe betalingswijze blijkt veel voorbereiding te vergen waardoor de latere invoering nodig is. Hierbij is tevens de doelstelling dat ouders en kinderopvanginstellingen zo min mogelijk hinder van de invoering ondervinden.

Bron: www.kinderopvangsupport.nl en SRA

Het nieuwe systeem van de kinderopvang moet straks meer eenvoud en zekerheid voor ouders opleveren. Zodra dit systeem wordt ingevoerd ontvangen ouders geen kinderopvangtoeslag meer van de Belastingdienst. Deze overheidsbijdrage gaat dan direct naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Ouders betalen de ouderbijdrage aan de kinderopvang straks via een ‘digitale portemonnee’ aan DUO, die met deze bijdrage en de overheidsbijdrage de facturen betaalt van de kinderopvanginstellingen.

Ouders krijgen in het nieuwe systeem voor de kinderopvang daardoor niet meer te maken met de belastingdienst, maar enkel met DUO en de kinderopvanginstelling zelf. Ouders hoeven dan ook geen gegevens over de kinderopvang meer door te geven aan de belastingdienst. De kinderopvanginstelling gaat de afname van kinderopvang namelijk zelf doorgeven aan DUO.

Let op! Het is dus op dit moment nog onduidelijk wanneer het nieuwe systeem voor de kinderopvang uiteindelijk wordt ingevoerd. Het zal geen 1 januari 2018 worden, maar later dat jaar of mogelijk zelfs pas in 2019.

SER: meer investeren in kinderopvang; naar een voorziening voor alle peuters!

Alle kinderen in Nederland tussen twee en vier jaar oud moeten minimaal 16 uur per week naar een kinderopvang kunnen. De ontwikkelfunctie van voorzieningen voor jonge kinderen moet centraal komen te staan. Dat betekent meer overheidsinvesteringen in kinderopvang. Kinderen moeten meer uur in de kinderopvang doorbrengen om het effect van, bijvoorbeeld, VVE te vergroten. Dit adviseert de Sociaal Economische Raad (SER) aan minister Asscher van Sociale Zaken. Ook schrijft de raad dat het kabinet moet stoppen met het zwalkende beleid rond kinderopvang

Bronnen: www.kinderopvangtotaal.nl en www.kinderopvang.nl

De SER is van mening dat er de komende periode meer moet worden geïnvesteerd in voorzieningen voor jonge kinderen. Allereerst aan stimuleringsprogramma’s zoals VVE, maar ook aan een betere toegankelijkheid van de voorzieningen, een aanbod voor alle kinderen, minder versnippering van het aanbod, betere beroepsopleiding en continue professionalisering van beroepskrachten. Dit staat in het rapport ‘Gelijk goed van start’.

Motie Van Weyenberg

De aanleiding voor dit advies is de motie-Van Weyenberg (D66) van 28 oktober 2014. Daarin werd gevraagd wat de maatschappelijke en sociaaleconomische betekenis van investeringen in de ontwikkeling van jonge kinderen is en welke verbeteringen in de inrichting van deze voorzieningen nodig zijn om combinerende ouders nog beter te ondersteunen. Minister Asscher heeft daarop de SER om advies gevraagd.

Spelend leren

De focus van de overheid zou moeer moeten komen te liggen op de ontwikkelfunctie van opvangvoorzieningen voor jonge kinderen. Het is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk om zo vroeg mogelijk spelend te leren, samen met andere kinderen geeft voorzitter Mariëtte Hamer aan.’ De SER wil dat de focus wordt verlegd naar kinderopvang als ontwikkelomgeving voor jonge kinderen, daarmee hopende dat er een einde komt aan het jojobeleid. Ze geven aan dat er met dit advies nu een goed ontwikkelaanbod ligt voor alle kinderen waarin ook extra aandacht wordt gegeven aan kinderen met achterstanden. Zo moet er een einde komen aan het jojobeleid dat door de jaren heen in de kinderopvang gevoerd is.’

Kinderen met een achterstand

Een van de belangrijkste aanbevelingen op de middellange termijn is dat kinderen met een achterstand in aanmerking moeten komen voor extra stimuleringsprogramma’s (VVE). Van 16 uur per week. (vier dagdelen of twee dagen). Deze minimale opvang is nodig om een goed effect van programma’s te realiseren. De kosten van dit voorstel zijn geraamd op 169 miljoen euro. Ook moet er voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar, ongeacht of hun ouders werken, een aanbod van 16 uur per week te komen, met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van ouders. De kosten van dit voorstel variëren van 176 tot 231 miljoen euro.

Toegankelijkheid kinderopvang

Als de belangrijkste functie van kinderopvang de ontwikkelfunctie wordt, zal er goed moeten worden gekeken naar de kwaliteit van de beroepsopleiding en continue professionalisering van beroepskrachten, vindt de SER. Ook moet de toegankelijkheid van de voorziening omlaag. Nu is kinderopvang te duur voor ouders met lage inkomens, maar ook met de hoogste inkomens. Dat verdient nader onderzoek, aldus de SER.

Samenwerking basisonderwijs

Minister Asscher krijgt steun voor de proeftuinen voor integrale samenwerking tussen IKc’s en kinderopvang in het land. De SER ziet graag dat er een werkgroep in het leven wordt geroepen die bestaat uit de verantwoordelijke ministeries en de betrokken organisaties, om op basis van bestaande inventarisaties en ervaring met lopende initiatieven, concrete oplossingen te ontwikkelen.

Vroeg signaleren

Nu investeren in voorzieningen voor het jonge kind is niet alleen goed voor arbeidsmarkt, een goede start biedt kinderen meer kansen voor de toekomst. ‘De kansen op succes op school en in de samenleving worden sterk bepaald door de omgeving waarin kinderen opgroeien. Vroeg signaleren en wegnemen van leer- en ontwikkelingsachterstanden dragen bij aan het realiseren van gelijke kansen en beperken de kosten in de toekomst. Voorkomen lijkt beter en goedkoper te zijn dan repareren achteraf’, aldus de SER in het rapport.

Hoge aanslag kinderopvangtoeslag 2014

Begin januari werd door RTL 4 en BOINK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopnvang, het nieuws naar buiten gebracht dat er vermoedelijk door de belastingdienst een fout was gemaakt met de berekening van de kinderopvangtoeslag 2014. Het zou gaan over een teveel afgenomen aantal uren waardoor ouders in de week van 4 januari 2016, een aanslag van enkele honderden tot duizenden euro’s hebben ontvangen. Boink heeft naar aanleiding hiervan contact gehad met de belastingdienst. Zij hebben bevestigd dat het inderdaad zou gaan om enkele duizenden gevallen.

Bronnen: www.boink.nl en www.kinderopvang.nl

Op basis van de aangeleverde gegevens van de kinderopvangorganisaties zijn definitieve berekeningen gebaseerd op onvolledige of onjuiste informatie. De Belastingdienst/Toeslagen heeft geen inzicht in wèlke definitieve berekeningen gebaseerd zijn op onjuiste gegevens, daarom is het nodig dat u zelf actie onderneemt. BOinK heeft de Belastingdienst nadrukkelijk verzocht ouders tegemoet te komen. Dat heeft het volgende opgeleverd:

 • u moet binnen 6 weken bezwaar aantekenen (zie hieronder). Wij raden u echter aan om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk in te dienen. Ook als u BOINK een kopie van uw naheffingsformulier heeft toegestuurd dient u bij de Belastingdienst bezwaar te maken.
 • nadat de Belastingdienst uw bezwaar heeft ontvangen krijgt u ‘uitstel van betaling’: u hoeft het bedrag (nog) niet terug te betalen en verdere terugvorderingsmaatregelen (ook verrekeningen) worden voorkomen
 • voor een snellere afhandeling worden de bezwaarschriften kinderopvangtoeslag 2014 door een apart team behandeld. De duur van de bezwaarprocedure is ons op dit moment niet bekend

Bezwaar aantekenen

Maak zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening (deze vindt u op de brief met de naheffing) bezwaar. Volg onderstaande stappen:

 1. Download het bezwaarformulier van de belastingdienst.
 2. Vul uw gegevens in bij de onderdelen 1, 2, 6 en 8. Houd het (de) burgerservicenummer(s) van uw kind(eren) bij de hand. Geef bij punt 6 aan dat u de naheffing niet betaalt voor het bezwaarschrift is behandeld, voeg bijvoorbeeld de volgende zin toe: “Zolang deze bezwaarprocedure loopt, zal ik de naheffing niet voldoen”.
 3. Print het formulier.
 4. Onder teken het formulier.
 5. Voeg de jaaropgave(n) van uw kinderopvangorganisatie toe.  Voor elk kind moet er een aparte jaaropgave worden toegevoegd. Jaaropgave(n) (nog) niet ontvangen? We zijn nog in overleg met de Belastingdienst wat dan te doen. Voor nu adviseren wij het volgende, mocht dit wijzigen dan laten we dat hier weten. Vraag de jaaropgave(n) bij uw kinderopvangorganisatie op. Ontvangt u de jaaropgave(n) pas 6 weken na de datum van de definitieve berekening, stuur dan nu alvast het bezwaarformulier op en voeg bij punt 6 de volgende zin  toe: “Op dit moment ben ik nog niet in het bezit van de jaaropgave(n) van mijn kinderopvangorganisatie. Deze stuur ik na zodra ik erover beschik.`
 6. Stuur het bezwaarformulier met de jaaropgave(n) naar het adres dat u onderaan het bezwaarformulier vindt.

BOinK geeft aan zich in te zetten om ouders zo goed mogelijk te informeren maar is niet verantwoordelijk voor het bezwaarschrift dat u instuurt en niet aansprakelijk voor de eventuele acties die hieruit voortkomen danwel de beslissing van de Belastingdienst. Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend.

Zorgvuldige invoering nieuwe betalingswijze kinderopvang

De invoering van de nieuwe betalingswijze van de kinderopvang gaat niet op 1 januari 2018 van start, maar later. Dit is nodig om een zorgvuldige overgang voor te bereiden, zodat ouders en kinderopvanginstellingen daar zo min mogelijk hinder van ondervinden. Samen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Belastingdienst wordt nu gekeken of de betalingswijze geleidelijk wordt ingevoerd in 2018 of in één keer op 1 januari 2019. Dit staat in de voortgangsbrief nieuwe financieringssystematiek kinderopvang van minister Asscher, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Het nieuwe betalingssysteem is bedoeld om ouders meer tegemoet te komen in het combineren van werk en zorg voor hun kinderen. Maar ook om kinderopvangorganisaties de ruimte te geven kwalitatief goede kinderopvang voor een passende prijs aan te bieden. De betalingswijze is gebaseerd op twee pijlers: de Rijksoverheid bekostigt kinderopvangorganisaties rechtstreeks en ouders betalen een ouderbijdrage waarvan de hoogte afhangt van hun vastgestelde inkomen. De nieuwe manier van financieren komt in de plaats van de huidige kinderopvangtoeslag. DUO gaat de nieuwe financiering uitvoeren.

Naar verwachting zal het wetsvoorstel voor de nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang medio 2016 naar de Tweede Kamer verzonden worden.

 

Kinderopvang steeds vaker gastouder of zzp’er

De vraaguitval in de kinderopvang lijkt vooral grote kinderopvangorganisaties te hebben geraakt. Tegelijkertijd groeide het aantal organisaties met maar één werkzaam persoon zoals gastouders en zzp’ers.

Bron: http://www.kinderopvangtotaal.nl/

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op 1 juli 2015 telde Nederland ruim 7.100 kinderopvangorganisaties die door één persoon worden gerund. Dat is zes keer meer dan in 2007. In totaal bestaat ruim driekwart van de kinderopvangorganisaties uit één werkzaam persoon.

Kleinschalige kinderopvang

De kwartaalcijfers van het ministerie van Sociale Zaken, gebaseerd op cijfers van het CBS, toonden aan dat het aantal kinderopvangorganisaties maar bleef stijgen. Dit ondanks de vraaguitval. Deze groei is vooral te merken bij kleinschalige kinderopvangorganisaties. In het derde kwartaal van 2015 steeg het aantal kinderopvangorganisatie met één werkzaam persoon met bijna 500 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2007. Het aantal bedrijven met meer dan 100 werkzame personen nam de laatste jaren juist af.

 

Kosten kinderopvang voor ouders verder omlaag

De Kamer heeft vorige week ingestemd met het Belastingplan. Onderdeel hiervan is een extra uitgaven van 100 miljoen euro voor kinderopvangtoeslag vanaf 2017. Vanaf januari besparen ouders al honderden euro’s per jaar op de kosten voor kinderopvang. Dit vanwege de eerder aangekondigde verhoging van de toeslag met 290 miljoen euro. Kinderopvang wordt zo voor ouders goedkoper. Het bespaart een gezin al snel zo’n 100 euro per maand. Tevens creëert deze impuls naar verwachting ruim 10.000 banen.

Bron: www.kinderopvang.nl

“Dit is goed nieuws voor alle ouders en kinderen in Nederland. De politiek lijkt hiermee onze herhaaldelijke oproep om meer geld in de kinderopvang te investeren serieus te nemen”, aldus Leo Houwen, voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Kinderopvang als banenmotor
De naar verwachting ruim 10.000 nieuwe banen, die gaan ontstaan doordat er meer kinderen naar de opvang zullen gaan, dragen bij aan het realiseren van meer dan 30 procent van de kabinetsdoelstelling om de komende jaren 35.000 banen te creëren. Daarmee levert de kinderopvang de grootste bijdrage aan de beoogde banengroei van het belastingplan. Daarnaast krijgt de arbeidsparticipatie buiten de branche een impuls van ruim 65.000 werkende ouders die weer gebruik gaan maken van kinderopvang. Dit concludeert bureau Buitenhek die hier in opdracht van de Brancheorganisatie onderzoek naar deed.

Inzet onderuitputting voor gelijke kostenverdeling
De overheid financiert de in totaal 390 miljoen euro nog steeds uit de onderbesteding op de huidige kinderopvangbegroting, ontstaan omdat minder ouders dan voorzien gebruik maken van kinderopvang. De onderbesteding loopt op van 300 miljoen euro in 2016 tot 450 miljoen euro in 2019. Met deze nieuwe financiële impuls ontstaat een evenwichtigere verdeling van kosten voor kinderopvang voor ouders, overheid en werkgevers.
Op 15 december stemt de Eerste Kamer over het Belastingplan.

Bijna helft vingerverf voldoet niet aan veiligheidseisen

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat bijna de helft van vingerverf niet voldoet aan de veiligheidseisen. Zo ontbreekt op een aantal etiketten een waarschuwing voor conserveermiddelen waar kinderen met een allergie gevoelig voor zijn.

Bron: www.kinderopvang.nl

Vijf producten voldoen niet aan de chemische eisen. De NVWA heeft de verkoop van de producten die niet aan de onderzochte veiligheidseisen voldoen verboden.
Op de site van NVWA is een lijst met merken en artikelnummers te vinden.